100

خدمات پس از چاپ
۲۷ آبان ۱۳۹۲

خدمات پس از چاپ

از بخشهای مهم در تکمیل چاپ خدمات پس از چاپ می باشد که در این مجموعه میتوانید از آنها برخوردار باشید که شامل:

  • برش
  • خط تا
  • سلفون : مات و براق
  • صحافی چسب گرم
  • صحافی سیمی
  • مفتول : منگنه ساده و لوپ